Pomyślnie dodano do koszyka
Promocja na start - 06.04-30.05.2018 - DzidziSzop.pl

„Prezent od Skip Hop na start!”

Cieszymy się, że odwiedzasz nasz sklep! Jako że właśnie wystartowaliśmy, mamy coś dla Ciebie!

Zrób zakupy za min. 111 zł, wybierając dowolne produkty z naszego asortymentu, a dostaniesz prezent marki SKIP HOP. Im większe zrobisz zakupy, tym prezent, który otrzymasz będzie miał wyższa wartość!

  •        Za zakupy powyżej 111 zł dostaniesz bidon SKIP HOP (wzór losowy).
  •        Jeśli wydasz ponad 349 zł, otrzymasz od nas kosz SKIP HOP Zoo Pszczoła.
  •        Za wydanie powyżej 649 zł, Twoim prezentem będzie Koc Piknikowy SKIP HOP Grey Feather.
  •        Za zakupy w kwocie ponad 1199 zł dostaniesz Matę Edukacyjną Tipi Camping.Regulamin Akcji Promocyjnej „Prezent od Skip Hop na start!”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Prezent od Skip Hop na start!” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Dzidziusiowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rogalińskiej 1/51, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000712663, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie (dalej jako „Organizator”) wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.dzidziszop.pl, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dzidziszop.pl.

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym dzidziszop.pl od dnia 06.04.2018 r. do dnia 30.05.2018 r.

 

§ 2 Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być tylko i wyłącznie osoba indywidualna, pełnoletnia i która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona w sklepie dzidziszop.pl zakupu produktów znajdujących się w asortymencie sklepu (dowolnej marki), za wskazaną kwotę, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W ramach Akcji Promocyjnej „Prezent od Skip Hop na start” Konsument, który dokonał zakupu produktów zgodnie z ust. 1 może otrzymać adekwatny według wartości zakupów gratis.

3. Po zatwierdzeniu przez konsumenta promocji zamówienia, nie ma możliwości edycji zamówienia, łączenia zamówień itd.

 

§ 3 Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja powinna zostać złożona w formie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@dzidziszop.pl.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji skan lub zdjęcie dowodu zakupu produktu.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną.

 

§ 4 Zwroty

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Postanowienia ust. 2-8 poniżej stosuje się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.

2. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie na adres Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem wskazanego terminu. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży, na adres:
Sklep dzidziszop.pl
DZIDZIUSIOWO.PL SPÓŁKA JAWNA
ul. ROGALIŃSKA 1 /51
Warszawa 01-206

3. Jednocześnie – o ile to możliwe – prosimy o powiadomienie Sprzedawcy o zamiarze zwrotu Towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@dzidziszop.pl.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym cenę Produktu wraz z poniesionymi przez Konsumenta kosztami jego dostawy, w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem należności, o których mowa w zdaniu poprzednim, do momentu otrzymania Produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. Konsument odstępujący od Umowy sprzedaży ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ulegają wyłączeniu w przypadku:

7.1. dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.2.dostarczenia Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;

7.3.dostarczenia Produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.4.dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami;

7.5.w którym Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Konsument zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego gratisu, jeżeli łączna wartość zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu dzidziszop.pl, po dokonaniu zwrotu nie będzie mieściła się w kryteriach przyznawanych gratisów.

9. W przypadku, nieodesłania gratisu wraz ze zwracanym produktem, gdy łączna wartość zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu dzidziszop.pl, nie będzie mieściła się w kryteriach przyznanego gratisu, zwrot kosztów zostanie wstrzymany lub pomniejszony o wartość gratisu.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej: http://dzidziszop.pl/content/20-promocja-na-start-042018

2. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.